2e afd. 30 augustus 1962 92 LEERMIDDELEN EN MEUBILAIR GERRIT BARGERSCHOOL De Raad der gemeente Heemstede; gezien de aanvraag d.d. 20 augustus 1962 van het bestuur der Verem- ging Bijzondere Protestantse Scholen alhier, om medewerking krachtens artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 voor het aanschaffen van leer- middelen en meubilair voor de Gerrit Barger uloschool; overwegende, dat de aanschaffing van leermiddelen, te weten werk- boekjes en grammofoonplaten, noodzakelijk is in verband met de invoe- ring van het vakonderwijs muzikale vorming per 1 september 1962; dat de aanschaffing van 10 leerlingensets verband houdt met het weer ter beschikking komen van het natuurkundelokaal als vaklokaal; overwegende voorts, dat de aanvraag aan de gestelde voorschriften vol- doet; dat bij inwilliging van het verzoek de normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, niet zullen worden overschreden; gelet op de bepalingen der Lager-onderwijswet 1920 en op de uitvoe- ringsvoorschriften daarvan; BESLUIT: de aanvraag in^e willigen. ïedaan ter openbare raadsvergadering van 30 augustus 1962.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 5