2e Afd. 30 augustus 1962 93 AANSCHAFFING LEERBOEKEN BRONSTEESCHOOL Aan de Raad, Het hoofd der Bronsteeschool heeft in verband met de gewrjzigde eisen voor het mulo-examen en de verouderde leerstof in verschillende boeken, verzocht voor de vakken natuurkunde, algebra en nederlands een nieuwe methode te mogen invoeren en in verband daarmede nieuwe leerboeken voor deze vakken te mogen aanschaffen. De inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Amstelveen heeft, blijkens zijn bij de stukken gevoegd advies, verklaard zich te kunnen verenigen met de aanschaffing van nieuwe leerboeken voor natuurkunde en nederlands voor totaal 2.292,60, doch is van mening, dat vervanging van de thans in gebruik zijnde algebra-boekjes door een nieuwe methode nog niet noodzakelijk is. Ten einde de leerstof van het uitgebreid lager onderwijs af te kunnen stemmen op de huidige exameneisen stellen wij U voor door vaststelling van bijgaand ontwerp-besluit het nodige krediet beschikbaar te stellen voor de uit de invoering van een andere methode voortvloeiende aan- schaffing van leerboeken voor de vakken natuurkunde en nederlands. Heemstede, 22 augustus 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, E. J. van Lent l.b. De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: a. burgemeester en wethouders een krediet te verlenen groot f 2300, voor het aanschaffen van leerboeken ten behoeve van de Bronsteeschool. b. het sub a aangegeven bedrag af te schrijven in 5 jaar. l Ged^ân ter openbare raadsvergadering van 30 augustus 1962. Be secretaris, De voorzitter, 000

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 7