2e Afd. 30 augustus 1962. 94 SUBSIDIËRING R.-K. HANDELSAVONDSCHOOL TE HAARLEM. Aan de Raad, Op grond van Uw besluit van 27 februari 1958, no. 29 wordt aan de Stich- ting R.-K. Avond Onderwijs te Haarlem jaarlijks een bijdrage toegekend voor de uit onze gemeente afkomstige deelnemers aan de cursus Moderne Bedrijfsadministratie, welke is verbonden aan de R.-K. Middelbare Han- delsavondschool te Haarlem. Volgens het bepaalde onder II letter b van dit besluit kan de bijdrage worden toegekend voor elke leerling, die op 15 september van elk jaar de cursus volgt en in Heemstede woonplaats heeft in de zin van artikel 36 quater der middelbaar-onderwijswet. Het bestuur der stichting heeft onlangs bij zijn verzoek om betaalbaar- stelling van de bijdrage over het jaar 1961 tevens verzocht om in navol- ging van de gemeente Haarlem de subsidie voortaan te berekenen op grond van het aantal leerling-lesmaanden in een kalenderjaar. Wij hebben tegen het hanteren van deze op zichzelf zuiverder maatstaf voor de berekening der subsidie geen enkel bezwaar. De wijziging der middelbaar-onderwijswet door de wet van 14 april 1960, stbl. 160, waarbij o.m. de bijdragen van de buitengemeenten zijn vervallen, maakt het niet langer mogelijk de woonplaats aan de hand van deze wet te bepalen. Wij zijn evenwel van oordeel, dat ook zonder dit criterium het vaststellen der woonplaats geen moeilijkheden zal opleveren evenmin als dit tot dusverre het geval is geweest bij de toepassing van Uw besluit van 3 juni 1954, no. 48 tot subsidiëring van de ,,Christelijke Avond-Mulo te Haarlem", waarin een dergelijk criterium evenzeer ontbreekt en alleen wordt gesproken van Heemsteedse leerlingen. In verband met het vorenstaande stellen wij U voor tot vaststelling van nevensgaand ontwerp-besluit over te gaan. Heemstede, 22 augustus 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, E. J. van Lent l.b. De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: zijn besluit van 27 februari 1958, no. 29 te rekenen met ingang van 1 ja- nuari 1962 in dier voege te wijzigen, dat het bepaalde onder II, letter b, wordt gelezen: „bij de berekening der subsidie zal worden uitgegaan van het gemiddel- de van het aantal leerlingen, dat op de eerste dag van elke maand de cursus volgt'\ daan ter openbare raadsvergadering van 30 augustus 1962. De voorzitter, De secretans, 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 9