OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 30 augustus 1962, des n.m. om 8 uur. 30 augustus 1962. 134 Voorzitter: de heer E. J. van Lent, waarnemend burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. H. van der Meulen-Houwer, en de heren O. A. Brink, P. Kemp, P. J. van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, G. M. Schuitenmaker, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders J. C. Corver en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer A. van Wingerde. Afwezig met kennisgeving: mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heer A. C. Hopstaken. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Ir. Kooijmans wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmin- gen het eerst zijn stem uit te brengen. De Voorzitter deelt mede, dat namens het gemeentebestuur aan de bur- gemeester een telegram is gezonden om hem geluk te wensen met zijn 12%-jarig ambtsjubileum als burgemeester dezer gemeente. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 28 juni 1962 en 26 juli 1962. 2. Ingekomen stukken. 3. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der L.o,- wet 1920 voor aanschaffing leerboeken en leermiddelen St. Jozefschool (90). 4. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der L.o.- wet 1920 voor aanschaffing leermiddelen Nic. Beetsschool (91). 5. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der L.o.-wet 1920 voor aanschaffing leermiddelen en 10 sets Gerrit Barger uloschool (92). 6. Krediet voor aanschaffing leerboeken Bronsteeschool (93). 7. Subsidiëring r.-k. Handelsavondschool te Haarlem (94). 8. Benoeming vakonderwijzeres openbare lagere scholen (95). 9. Wijziging tarief voor het gebruik van apparaten van het gezondheids- huis (96). 10. Voorbereiding herziening van het uitbreidingsplan LI regelende de bestemming van de terreinen gelegen ten noorden van de Kerklaan, ten oosten van de Herenweg, ten zuiden van de Koediefslaan en ten westen van de Binnenweg (97). 11. Aankoop grond met opstallen gelegen aan de Prinsenlaan (98). 12. Verkoop grond gelegen aan de Dinkellaan (99). 13. Looncompensatie in verband met huurverhoging ingaande 1 september 1962 (100). 14. le Wijziging verordening op de keuringsdienst van slachtdieren, vlees en vleeswaren (101). 15. Voorlopige vaststelling van de gemeente-rekening en de rekeningen van de bedrijven over 1960. 16. Rondvraag.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 1