103 2e Afd. 27 september 1962. VERHOGING VAN IN 1962 BESCHIKBAAR GESTELDE BEDRAGEN PER LEERLING. Aan de Raad, Op grond van het bepaalde in het 5e lid van artikel 55 bis der Lager- onderwijswet 1920 kunnen de ingevolge het eerste lid van dat wetsartikel door de gemeenteraad voor een bepaald jaar beschikbaar gestelde bedra- gen per leerling in de loop van dat jaar worden verhoogd. De navolgende posten, die mede de basis vormden voor de berekeningen, opgenomen in het raadsbesluit van 25 januari 1962 no. 1 tot beschikbaarstelling van het bedrag per leeriing voor dit jaar voor de bijzondere scholen, hebben een verhoging ondergaan. Deze bedroeg voor de kosten van: instandhouding schoolgebouwen: gewoon l.o. u.l.o. 1. Voorwegschool: a. vernieuwingen raamkozijnen /6.404,— b. herstellingen gymnastiekiokaal 1.710, 2. Dreefschool: a. herstellingen toren en vernieu- wing vlaggemast1.199, b. vernieuwing zinkbekleding go- ten 3.363, 3. Bronsteeschool: a. kosten schilderwerk f 2.472, b. herstel bepleistering gymnas- tieklokaal en gordijn douchecel 275, verlichting en verwarming van schoolgebouwen a. afschrijving ketel Voorwegschool Totaal f 13.299,2.747, Uitgaande van een gemiddeld aantal leerlingen over 1962 van 760 voor het gewoon lager onderwijs en van 350 voor het uitgebreid lager onder- wijs betekent dit een overschrijding per leerling van f 13.299760 f 17,50 en f 2.747,350 f 7,85. Ten einde de besturen van de soortgelijke bijzondere scholen in de ge- legenheid te stellen over het lopende jaar aan exploitatie-uitgaven even- eens genoemde bedragen per leerling meer te besteden of hun meerdere mtgaven te dekken, stellen wij U voor de bij Uw vermeld besluit beschik- baar gestelde bedragen voor dit jaar te verhogen met 17,50 per leerling voor het gewoon lager- en met 7,85 voor het uitgebreid lager onderwijs. Een ontwerp-besluit hiertoe bieden wij U ter vaststelling aan. Heemstede, 12 september 1962 Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. 4.562,— f 2.747,— 623,—

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 1