OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 27 september 1962, des n.m. om 4 uur. 27 september 1962. 165 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. E. M. A. Vriesen- dorp-de Clercq en de heren: C. Brandsma, Ir. D. J. Ensehedé, Ir. C. Frets, J. A. Heupers, M. J. M. van der Hulst, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. E. M. J. Minderop, Mr. K. A. F. J. Pliester, Mr. J. W. Rut- gers, M. D. Scheer, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders: mevr. H. van der Meulen-Houwer, Th. A. G. Bekker, J. C. Corver en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer A. van Wingerde. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Ir. Enschedé wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmin- gen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Beëdiging mevrouw E. M. A. Vriesendorp-de Clercq. 2. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 30 augustus, 3 en 4 september 1962. 3. Ingekomen stukken. 4. Verhoging van in 1962 beschikbaar gestelde bedragen per leerling (103). 5. Verhoging voorschot voor 1962 vergoedingen bijzondere scholen (104). 6. Voorlopige vaststeiling bedrag uitgaven over 1961 voor het openbaar lager onderwijs (105). 7. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 voor aanschaffing leerboeken voor de St. Antonius uloschool (106). 8. Bijdrage in de exploitatie van het Minerva-theater (107). 9. Benoeming leden van de verkeerscommissie (108). 10. Benoeming lid en plaatsvervangend lid van de commissie van advies, als bedoeld in de gemeenschappelijke regeling vleeskeuringsdienst c.a. (109). 11. Benoeming leden commissie als bedoeld in artikel 8 van de Woonruim- tewet 1947 (110). 12. Verkoop strookje grond nabij Franz Lisztlaan (111). 13. Wijziging gemeentebegrotingen 1961 en 1962. 14. Rondvraag. I. BEËDIGING MEVROUW E. M. A. VRIESENDORP-DE CLERCQ. Nadat door de Voorzitter de eedsformulieren zijn voorgelezen, legt mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq in handen van de voorzitter de voorge- schreven eden af. De Voorzitter zegt: ,,Mevrouw. Er waren zeer bijzondere omstandigheden die U beletten de eerste vergadering van deze raad bij te wonen. Wij zijn uitermate blij, dat de zorgelijke toestand van dat ogenblik tot het verleden behoort en dat U hier weer aanwezig kunt zijn zonder teveel te zijn gebonden aan Uw huiselijke zorgen. Ik moge U zeer hartelijk gelukwensen, dat U nu weer

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 1