126 2e afd. 30 november 1962 MEUBILAIR GERRIT BARGER-U.L.O.-SCHOOL. De Raad der gemeente Heemstede; gezien de aanvraag d.d. 5 oktober 1962 van het Bestuur der vereniging Bijzondere Protestantse Scholen, alhier, om beschikbaarstelling van gel- den krachtens artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 voor de aanschaf- fing van bureaux, stoelen en podiums ten behoeve van 6 leerkrachten van de Gerrit Barger-u.l.o.-school aan de Koediefslaan overwegende, dat het aanwezige meubilair in slechte staat verkeert, zo- dat vervanging noodzakelijk is; dat de aanvraag aan de gestelde voorschriften voldoet; dat bij inwilliging van het verzoek de normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, niet zullen worden overschreden; gelet op de bepalingen van bovengenoemde wet en op de uitvoerings- voorschriften daarvan; BESLUIT: de aanvrage in te willigen. edaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962 îtaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 10