127 2e Afd. 30 november 1962. UITKEKING-INEENS OVEK 1962. Aan de Raad, In ons voorstel, behorende bij het besluit van Uw College d.d. 24 mei 1962, no. 68 tot vaststelling van de verordening regelende de bezoldiging der ambtenaren op jaarsalaris, deelden wij U mede, dat de algemene sala- risverhoging, welke voor het overheidspersoneel op 1 januari 1962 is inge- gaan en welke gebaseerd was op de trend van de loonontwikkeling bij de particuliere bedrijven, ruim 5 bedroeg. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft in een circulaire van 8 no- vember 1962, no. A 622/U 3272 aan de gemeentebesturen bericht, dat uit de thans beschikbare gegevens gebleken is, dat deze salarisverhoging bij genoemde loonontwikkeling achtergebleven is. Ten einde deze achterstand op te heffen heeft de regering besloten het rijkspersoneel over het jaar 1962 in aanmerking te doen komen voor een uitkering-ineens. Deze uitke- ring zai voor elke maand of gedeelte van een maand van het jaar 1962, dat belanghebbende in rijksdienst werkzaam is geweest, 2,2 van de wedde per maand op 1 november 1962 bedragen. Voor degenen, die op 1 november 1962 21 jaar of ouder, of jonger dan 21 jaar doch gehuwd of kostwinner zijn, geldt een minimum van 11,25 per maand of 135,per jaar. Voor jeugdigen gelden lagere minimum- bedragen. Voornoemde Minister nodigt de gemeentebesturen uit een overeenkom- stige voorziening te treffen ten behoeve van het daarvoor in aanmerking komend gemeentepersoneel. Het Centraal Orgaan inzake gemeenschappelijke behandeling van ge- meentelijke personeeisaangelegenheden heeft in een brief van 9 november 1962, no. 536 de aangesloten gemeenten in gelijke zin geadviseerd, zodat plaatselijk overleg omtrent deze materie achterwege kan blijven. Wij vinden in het vorenstaande aanleiding U voor te stellen ook aan het personeel in dienst der gemeente een dergelijke uitkering te doen, waartoe U bijgaand ontwerp-besluit ter vaststelling wordt aangeboden. De ministeriële circulaire alsmede de brief van het Centraal Orgaan lig- gen voor U bij de stukken ter inzage. Heemstede, 14 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 12