127 2e Afd. 30 november 1962. UITKERING-INEENS OVER 1962. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 8 no- vember 1962, no. A 622/U 3272; mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en het advies van het Centraal Orgaan inzake gemeenschappelijke behandeling van ge- meentelijke personeelsaangelegenheden d.d. 9 november 1962, no. 536; BESLUIT: a. aan het daarvoor in aanmerking komende gemeentepersoneel over het jaar 1962 een uitkering-ineens toe te kennen van 2,2 van de wedde, zulks overeenkomstig de regeling, welke voor het rijkspersoneel hier- omtrent is of zal worden getroffen; b. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland mede te delen, dat deze maatregel naar zijn gevoelen ook toepassing zal behoren te vinden voor de secretaris, de ontvanger en de ambtenaren van de burgerlijke stand. ledaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962. De secretaris, De voorzi

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 13