128 2e Afd. 30 november 1962. DEKDE WIJZIGING DEK VERORDENING KEGELENDE DE BEZOLDIGING DER AMBTENAREN OP JAARSALARIS. Aan de Raad, Naar aanleiding van het in de raadsvergadering van 24 mei j.l. bij de behandeling van de verordening regelende de bezoldiging der ambtenaren op jaarsalaris gesprokene over de vergoeding voor het opmaken van de notulen der vergaderingen van de raad hebben wij ons nader beraden over het bedrag dezer vergoeding. Hoewel de in andere gemeenten ingewonnen informaties over de aldaar getroffen regelingen in het algemeen weinig houvast boden, daar slechts in twee dezer gemeenten de notulen door de daarmede belaste ambtenaar evenals in Heemstede in zijn eigen tijd werden uitgewerkt, hebben de verkregen inlichtingen ons toch wel tot de overtuiging gebracht, dat een beloning van 68,per vergadering zeker aan de lage kant moet worden geacht. Wij geven er de voorkeur aan deze vergoeding thans te bepalen op een vast bedrag per jaar en wij zouden dit bedrag gesteld willen zien op f 1380, Naar ons oordeel is deze beloning in overeenstemming met de te verrichten werkzaamheden. Het komt ons voorts billijk voor deze hogere vergoeding reeds te rekenen met ingang van 1 januari 1962 toe te kennen. Wij stellen U mitsdien voor tot vaststelling van nevensgaand ontwerp- besluit, waartegen de commissie voor georganiseerd overleg geen beden- kingen heeft, over te gaan. Heemstede, 21 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, alsmede het ad- vies van de commissie voor georganiseerd overleg; BESLUIT: de verordening regelende de bezoldiging der ambtenaren op jaarsalaris, va,stgesteld bij raadsbesluit van 24 mei 1962, no. 68 en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 30 augustus 1962, no. lOOc in dier voege te wijzigen, dat in artikel 18 voor 68,per vergadering" wordt gelezen 1380 per jaar". Dit besluit treedt in werking te rekenen met ingang van 1 januari 1962. ^-^edaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962. De secretaris, De voorzitter

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 14