2e Afd. 30 november 1962. J 29 VERPLAATSIN GSKOSTEN VEROKDENING. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders- ret VSn het Centraal Orgzan inzake gemeenschap- oktob^ 1962 no 506 ^11 gemeentell:ike Personeelsaangelegenheden d.d. 29 BESLUIT: vast te stellen de navolgende VERPLAATSIN GSKOSTENVERORDENING. Artikel 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. belanghebbende: de ambtenaar of gewezen ambtenaar in de zin van Algemeen Ambtenarenreglement en de werknemer of de gewezen ord'ening18^ Zin Van afdelln& van de Arbeidsovereenkomstenver- b. gezinsleden: de echtgenote, de eigen, stief- en pleegkinderen van be- langhebbende, die deel uitmaken van zijn gezin; c. eigen huishouding voeren: het bewonen van woonruimte met een eigen mboedel, omvattende naast het meubilair tenminste de voor twee ver- trekkêii waaronder de woonkeuken kan worden begrepen gebrui- kelijke stoffering benevens eigen keukenuitrusting, een en ander ter beoordehng van burgemeester en wethouders; d. e. wedde: de pensioensgrondslag van belanghebbende, dan wel, indien belanghebbende geen ambtenaar is in de zin van de Pensioenwet 1922 (fatbl. 240), het bedrag, waarop zijn pensioensgrondslag zou zijn vastge- steld, mdien hij wel die hoedanigheid zou bezitten, in voorkomende ge- vallen verhoogd met de tot een jaarbedrag herleide som van kinder- toelage en -toeslag en/of kinderbijslag. verplaatsen en verplaatsing: verhuizen of verhuizing in opdracht van burgemeester en wethouders in het belang van de dienst; f. yerhuiskostenvergoedingtegemoetkoming in de kosten van een ver- huizing, voortvloeiende uit een verplaatsing, indiensttreding of ont- slag g. dienstwoningde van gemeentewege aan belanghebbende in verband met de uitoefening van zijn functie aangewezen woning. Artikel 2. 1. Aan een belanghebbende, die is verplaatst, wordt met inachtneming van de artikelen 4 en 5, door burgemeester en wethouders, een verhuiskos- tenvergoeding verleend. gesteld6 toel)assin^ van ket eersle lid wordt met verplaatsing gelijk- a. het in opdracht van burgemeester en wethouders verlaten van een dienstwonmg bij ontslag met recht op onmiddellijk ingaand pen- sioen. Geen aanspraak op verhuiskostenvergoeding bestaat in geval 2

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 17