2e Afd. 30 november 1962. 124 BENOEMING LEEKKKACHTEN CRAYENESTERSCHOOL. Aan de Raad, Ter voorziening in de vakatures van onderwijzeres en onderwijzer aan de Crayenesterschool voor gewoon lager onderwijs, ontstaan wegens ver- leend eervol ontslag aan respectievelijk mejuffrouw J. W. Dijkstra en de heer S. van Weele, zijn sollicitanten opgeroepen. Het hoofd der school heeft zijn bericht, als bedoeld in het achtste lid van artikel 36 der Lager-onderwijswet 1920 ingezonden, terwijl met de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Amstelveen over de op te maken voordrachten overleg is gepleegd. Naar aanleiding van het vorenstaande hebben wij de volgende voor- drachten opgemaakt, waaruit de benoeming behoort te geschieden. Vakature Dijkstra: 1. Mejuffrouw M. E. Spijker, onderwijzeres aan de openbare lagere Tey- lerschool te Haarlem. 2. De heer H. J. van der Weele, onderwijzer aan de openbare lagere school ,,'t Zaathout" te Rotterdam. Vakature van Weele: 1. De heer H. J. van der Weele voornoemd en 2. Mejuffrouw M. E. Spijker voornoemd. Wij stellen U voor tot benoeming van twee leerkrachten aan de Craye- nesterschool over te gaan, zulks met ingang van een door ons nader te bepalen datum. Heemstede, 14 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. Behoort bij de notulen van de vergadering van de raad van 30 november 1962.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 1