VERBETERD EXEMPLAAR. 2e Afd. 30 november 1962. 131 TEGEMOETKOMING IN VERPLAATSINGSKOSTEN AAN LEIDSTERS VAN KLEUTERSCHOLEN. Aan de Raad, Bij Uw besluit van 26 juni 1958, no. 70 werd de regeling tot het toeken- nen van een vergoeding in verplaatsingskosten voor het gemeenteperso- neel verplaatsingskostenbesluitvastgesteld bij Uw besluit van 29 juli 1948, no. 72, van toepassing verklaard op de leidsters aan de openbare en bijzondere kleuterscholen. Onder verwijzing naar ons voorstel van heden no. 129 tot vaststelling van een nieuwe verplaatsingskostenverordening stellen wij U voor het voor- noemde besluit van 26 juni 1958 te vervangen door een besluit overeen- komstig nevensgaand ontwerp, waarbij deze nieuwe verordening van toe- passing wordt verklaard op de leidsters aan de kleuterscholen. Heemstede, 14 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 24 der Kleuteronderwijswet; BESLUIT: I. in te trekken zijn besluit van 26 juni 1958, no. 70 tot toekenning van een tegemoetkoming in verplaatsingskosten aan leidsters van open- bare en bijzondere kleuterscholen; H. de Verplaatsingskostenverordening, vastgesteld bij zijn besluit van heden no. 129 van toepassing te verklaren op de leidsters aan de open- bare en bijzondere kleuterscholen te Heemstede, waarbij wordt ver- staan onder: a. „leidsters": hoofdleidsters, hoofdleiders, leidsters en leiders; b. „kleuterscholen": kleuterscholen in de zin van de Kleuteronderwijs- wet mits, voor zover het bijzondere scholen betreft, zij voldoen aan de in de artikelen 66 tot en met 69 der wet gestelde voorwaarden; III. te bepalen, dat het onder I en II vermelde wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 maart 1962. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962. ie secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 24