132 2e Afd. 30 november 1962. te brengen. De ruimte hiervoor is voldoende; door middel van een eenvou- dige staien trap is de vloer gemakkelijk bereikbaar; hij zal met een een- voudig stalen hekje worden afgeschermd. De totale kosten van het bovenvermelde worden begroot op 38.900, hla het tot stand komen van deze werken behoort het inwendige van het gymnastieklokaal te worden bepleisterd en geschilderd, waarvan de kosten te zijner tijd ten laste van de gewone dienst zullen komen. Wij stellen U voor ons het benodigde krediet te verlenen, waarvoor een ontwerp-besluit ter bekrachtiging wordt aangeboden. Heemstede, 7 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard, De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: I. over te gaan tot het treffen van de volgende voorzieningen aan en in de Dreefschool: a. vergroting van de kleedruimte en aanbrengen naadloze vloerbedek- king daarin; b. het maken van een wasruimte voor de leeriingen en van een douche- ruimte voor de leerkracht; c. het inrichten van een gedeelte van de bovengang tot leermiddelen- kamer en d. het aanbrengen van een verhoogde vloer in de bergplaats voor gym- nastiekmateriaal II. voor de onder I genoemde werkzaamheden een krediet te verlenen van 38.900,af te schrijven in 20 jaren. Gedaan ter epenbare raadsvergadering van 30 november 1962. secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 27