133 2e Afd. 30 november 1962. UITBREIDING AANDELENBEZIT IN N.V. BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN. Aan de Raad, Bij Uw besluit d.d. 28 februari 1952, no. 21 tot toetreding tot de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten (thans N.V. Bouwfonds Neder- landse Gemeenten) werd tevens besloten in het maatschappeiijk kapitaal van deze vennootschap deel te nemen door middel van 39 aandelen, elk groot /250,waarop te storten 20%. Het totaal geplaatst aandelen- kapitaal bedroeg destijds 2.000.000, Sindsdien zijn door de vennootschap in onze gemeente 59 woningen ge- bouwd, waarvan de betaling van rente en aflossing der door de bouw- spaarders, aan wie deze woningen in eigendom overgingen, aangegane hypothecaire geidleningen door Uw College werd gegarandeerd. De vennootschap heeft, vooral in de laatste jaren, een snelle groei ver- toond. Zo steeg bijv. de hypotheekportefeuille van 71.000.000,aan het eind van het jaar 1956 tot 150.000.000,in juni 1962. Deze ontwikkeling heeft bij de vennootschap uiteraard de behoefte doen gevoelen aan vergrot.ing van haar aandelenkapitaal. Haar Raad van Com- missarissen heeft zich dan ook tot de aandeelhoudende gemeenten gewend met het verzoek nieuwe aandelen in de N.V. te nemen en wel tot een ge- lijk aantal als dat der oude aandelen. Voor dit doel is een aandelenserie B in het leven geroepen. De grootte der aandelen is evenals van de oude 250,De verplichte storting op de nieuwe aandelen zal echter slechts 10 bedragen, zodat met deze deelneming een bedrag van 975,ge- moeid zal zijn. Opgemerkt wordt nog, dat de oude aandelen de laatste jaren een dividend gaven van 5 Wij menen, dat tegen het nemen van nieuwe aandelen in het maatschap- pelijk kapitaal van het Bouwfonds geen enkele bedenking bestaat, zodat wij U voorstellen door vaststelling van nevensgaand ontwerp-besluit daar- toe over te gaan. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: tot het nemen van 39 nieuwe aandelen elk groot 250,(aandelenserie B) in het maatschappelijk kapitaal der N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeen- ten, waarop te storten 10 of in totaal 975,—, af te schrijven in één jaar. Heemstede, 14 november 1962. Burgemeester en wethouder van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. fedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962 De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 28