134 2e Afd. 30 november 1962. WIJZIGING KANTOOKRUIMXE TECHNISCHE DIENST GEMEENTE GAS-, DUINWATEK- EN ELEKTRICITEITSBEDKIJVEN. Aan de Raad, Voor de technisch ambtenaar en de opzichter van het elektriciteitsbe- drijf is in het gebouw der gas-, duinwater- en elektriciteitsbedrijven slechts een kamer van 12,5 m2 beschikbaar. In deze ruimte staan twee schrijf- bureaux, enige stoelen, archiefkasten en een kast voor het opbergen van meetinstrumenten. Voor het ontvangen van bezoekers als vertegenwoor- digers van fabrieken, aannemers, installateurs, monteurs en fitters is deze ruimte ten enenmale ontoereikend. De technisch ambtenaar van het gasbedrijf gebruikt als kantoorruimte het vroegere laboratorium van de gasfabriek, dat een vloeroppervlakte heeft van ruim 30 m2. Door het slopen van de daarin nog aanwezige labo- ratoriumtafels en het aanbrengen van enige wanden zouden daarvan op eenvoudige wijze twee kantoorruimten gemaakt kunnen worden elk met een oppervlakte van 12 m2, waardoor aan ieder van de drie genoemde ambtenaren een aparte werkruimte van redelijke afmetingen kan worden verschaft, terwijl daarnaast dan nog een gang overblijft, waar bezoekers even kunnen wachten. De totale kosten van deze voorziening zullen, blijkens een specificatie, welke bij de stukken voor U ten Raadhuize ter inzage is gelegd, naar schatting f 6038,bedragen. Wij stellen U voor dit bedrag voor het genoemde doel te onzer beschik- king te stellen door vaststelling van nevensgaand ontwerp-besluit. Heemstede, 21 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard, De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders BESLUIT: aan burgemeester en wethouders, ten laste van de gewone dienst der be- groting voor het gasbedrijf een krediet te verlenen van 6038,voor wij- ziging van de kantoorruimte voor de technische dienst der gemeente gas-, duinwater- en elektriciteitsbedrijven. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962. D^secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 30