2e afd. 30 november 1962 1 35a, b, C, d, Z AANLEG VAN DOUCHEGELEGENHEDEN Aan de Raad, Bij de behandeling van de ontwerp-begrotingen voor het dienstjaar 1962 in de afdelingen van Uw Raad heeft een lid van Uw College verzocht het aanbrengen van douchegelegenheden met een vaste wastafel in daarvoor aanmerking komende woningen verder te stimuleren. Wij hebben hierop geantwoord, dat wij gaarne bereid waren nogmaals de behoefte in deze te peilen. Naar aanleiding hiervan is door de besturen van de woningbouwverenigin- gen op ons verzoek een enquête ingesteld, waarvan het resultaat is geweest, dat zich 50 gegadigden hebben aangemeld. In onderstaand overzicht is aangegeven hoe het aantal verlangde douches over de verschillende woningbouwverenigingen is verdeeld, terwijl ook de geraamde aanlegkosten zijn vermeld: tn 0) 0) 6 a S wi 2u 2 t 1,1 O J) V Woningbouwvereniging -3 c a gjä 5 öfi Cmc3 ">3 5 i* ajOcöjgrtO^IScöO^cîO P <j -elîSHeöTa <lSnJ,e &CO <3 o. H De Haemstede I 69 10 8 11 1025,— f 11.275,— De Haemstede II, III en IV 146 40 14 11 1025,— 11.275,— Berkenrode I, II en III 112 11 2 7 1000,— 7.000,— Heemstede's Belang 69 11 2 5 1025,— 5.125,— Oude Posthuis 22 5 4 3 333,— 1.000,— St. Joseph 60 23 13 700,— 9.100,— 478 100 30 50 f 44.775,— De complexen Haemstede II, III en IV zijn eigendom van de gemeente, maar worden door de woningbouwvereniging ,,De Haemstede" beheerd. De overige complexen zijn eigendom van de betrokken vereniging en werden indertijd met financiële steun der gemeente gebouwd. Dit houdt dus in, dat voor de complexen Haemstede II, III en IV een krediet beschikbaar dient te worden gesteld, terwijl voor de overige complexen voorschotten aan de woningbouwverenigingen zullen dienen te worden verleend. Voor wat betreft het verhogen van de huurprijs in verband met het aan- brengen van verbeteringen geldt sedert 1 april 1960 een nieuwe regeling. De verhoging van de huurprijs is namelijk niet langer afhankelijk van de kosten van de verbetering. Volgens de thans geldende voorschriften zal de verhoging van de huurprijs bij verbetering van een pand afhankelijk zijn van de huurprijs van vergelijkbare panden. Indien de huurprijs van vergelijk- bare panden hoger ligt dan de huurprijs van het inmiddels verbeterde pand, kan de huurprijs worden opgetrokken tot de huurprijs van die vergelijkbare panden. Uit praktische overwegingen verdient het naar onze mening aanbeveling de huurverhoging op eenzelfde bedrag te bepalen als voor de eerder aange- brachte douchegelegenheden. Deze verhoging werd destijds bepaald op f 1, per week, welk bedrag na de laatste huurverhoging werd gebracht op 1,10 per week. Voor het verkrijgen van een sluitende exploitatie zal zonodig een beroep kunnen worden gedaan op het fonds voor buitengewoon onderhoud en wo- ningverbetering, waarover elke woningbouwvereniging beschikt en wel in

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 32