2e afd. 30 november 1962 1 35a AANLEG DOUCHEGELEGENHEDEN IN GEMEENTEWONINGEN. De Raad der gemeente Heemst'ede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: burgemeester en wethouders te machtigen in 11 aan de gemeente in eigen- dom toebehorende woningen van de complexen Haemstede II, III en IV, douchegelegenheden te doen aanbrengen en hiervoor een krediet beschik- baar te stellen van f 8.800,op 4 annuïteitsbasis af te schrijven in ten hoogste 25 jaren. 'Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962 etaris, De-aoorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 34