135b 2e afd. 30 november 1962 AANLEG DOÜCHEGELEGENHEDEN IN WONINGWETWONINGEN „DE HAEMSTEDE". De Raad der gemeente Heemstede; gezien het verzoek van het bestuur der Woningbouwvereniging„DeHaem- ngstede" alhier, bij Koninklijk Besluit toegelaten als uitsluitend in het be- lang van de verbetering der volkshuisvesting werkzaam, om een voorschot ter bekostiging van het aanbrengen van een douchegelegenheid met vaste wastafel in 11 van de aan die vereniging in eigendom toebehorende wonin- gen van het complex De Haemstede I; mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 52 van de Woningwet en op de artikelen 19 tot en met 22 van het Woningbesluit; mede gelet op zijn besluit van 29 oktober 1920, no. 90; BESLUIT: aan de Woningbouwvereniging ,,De Haemstede' alhier, voor het aanbrengen van een douchegelegenheid met vaste wastafel in 11 woningen van complex I van die vereniging, een aanvuliend voorschot te verstrekken van 8.800, Het verlenen van bedoeld voorschot geschiedt onder de voorwaarden ge- noemd in artikel 52 van de Woningwet, de artikelen 19 tot en met 22 van het Woningbesluit, het bepaalde in het raadsbesluit van 29 oktober 1920, no. 90 en die welke de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid in verband met het verlenen van het voorschot zal stellen. De voorschotten worden verleend op 4 annuïteitsbasis af te lossen in ten hoogste 25 jaren. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962. De voorzitter, secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 36