135c 2e afd. 30 november 1962 AANLEG DOUCHEGELEGENHEDEN IN WONINGWETWONINGEN „BERKENRODE". De Raad der gemeente Heemstede; gezien het verzoek van het bestuur van de wonmgveremging „Berken- rode" alhier bij Koninklijk Besluit toegelaten als uitsluitend in het belang van de verbetering van de volkshuisvesting werkzaam, om een voorschot ter bekostiging van het aanbrengen van een douchegelegenheid met vaste was- tafel in 7 woningen, deel uitmakende van de complexen I, II en III van die vereniging; mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 52 van de Woningwet en op de artikelen 19 tot en met 22 van het Woningbesluit; mede gelet op zijn besluiten van 7 september 1909, 2 september 1913 en 27 maart 1918, no. 17; BESLUIT: aan de woningvereniging „Berkenrode" alhier, voor het aanbrengen van een douchegelegenheid met vaste wastafel in 7 woningen behorende tot de com- plexen I, II en III van die vereniging een aanvullend voorschot te verstrek- ken van f 5.600, Het verlenen van bedoeld voorschot geschiedt onder de voorwaarden ge- noemd in artikel 52 van de Woningwet, de artikelen 19 tot en met 22van het Woningbesluit, het bepaalde in de raadsbesluiten van 7 september îyuy, 2 september 1913 en 27 maart 1918, no. 17 en die welke de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid in verband met het verlenen van het voorschot zal stellen. t De voorschotten worden verleend op 4 annuiteitsbasis af te lossen în ten hoogste 25 jaren. Cîedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962. De voorzitter, De secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 38