125 2e afd. 30 november 1962 VASTSTELLING EXPLOITATIEVEBGOEDING VOOR BIJZONDEKE KLEUTERSCHOLEN OVER 1961. Aan de Raad, Hierbij delen wij U mede, dat de gemeente ingevolge het bepaalde in artikel 73 der Kleuteronderwijswet jaarlijks aan de besturen der bijzondere kleuterscholen de exploitatiekosten vergoedt. De aan de bijzondere kleuterscholen uit te. keren bedragen worden door de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor elk jaar afzonder- Iijk vastgesteld. Ter bestrijding van de kosten van onderhoud, verlichting, verwarming en schoonhouden van schoolgebouwen wordt een bedrag per lokaal vergoed, terwijl als vergoeding van de kosten van het onderhoud van schoolmeubelen en van het onderhoud en de aanschaffing van ontwikke- lingsmateriaal, hulpmiddelen en schoolbehoeften een bedrag per kleuter wordt uitgekeerd. Deze bedragen zijn voor het jaar 1961 bepaald op 940,per lokaal en op 12,80 per kleuter. Indien een school de beschikking heeft over een speel- of speelwerklokaal met een vloeroppervlakte van meer dan 70 m2, wordt dit lokaal voor de bepaling van het aantal voor vergoeding in aanmerking komende lokalen gelijkgesteld met anderhalf leslokaal. Uw aandacht wordt er nog op gevestigd, dat de kosten van de door de gemeente aan de bijzondere kleuterscholen te verlenen vorenomschreven vergoedingen door het Rijk aan de gemeente worden terugbetaald, hetgeen over 1961 tot nu toe slechts bij wijze van voorschot is geschied. Wij stellen U voor, vooruitlopende op de definitieve afrekening door voor- noemde Minister, welke afrekening niet spoedig valt te verwachten, doch waarbij niet zal worden afgeweken van de door ons berekende bedragen, over te gaan, onder voorbehoud van eventuele verrekening, tot vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit tot toekenning van de exploitatievergoeding aan de bijzondere kleuterscholen in onze gemeente over het jaar 1961. Heemstede, 14 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 3