135d 2e afd. 30 november 1962 AANLEG DOUCHEGELEGENHEDEN IN WONINGEN „HEEMSTEDE'S BELANG" EN „OUDE POSTHUIS". De Raad der gemeente Heemstede; Overwegende, dat het bestuur van de woningbouwvereniging ,,Heemstede's Belang" het verlangen te kennen heeft gegeven om in 5 woningen van complax I dier vereniging op verzoek van de bewoners een douchegelegen- heid met vaste wastafel aan te brengen en het bestuur van de woningbouw- vereniging ,,Het Oude Posthuis" om in 3 woningen dier vereniging met beperkte kosten een douchegelegenheid in te richten; dat hiervoor respectievelijk kredieten nodig zijn van 4.000,en 1.000,—; Gelet op artikel 52 van de Woningwet en op de artikelen 19 tot en met 22 van het Woningbesluit; mede gelet op zijn besluiten van 29 oktober 1920, no. 99 en 31 januari 1935, no. 11, zoals deze thans luiden; mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: aan de woningbouwverenigingen „Heemstede's Belang" en ,,Het Oude Posthuis" alhier, voor het aanbrengen van een douchegelegenheid in respec- tievelijk 5 en 3 woningen dier vereniging^en voorschotten te verstrekken van respectievelijk 4.000,en 1.000, Het verlenen van bedoelde voorschotten geschiedt onder de voorwaarden genoemd in artikel 52 van de Woningwet, de artikelen 19 tot en mét 22 van het Woningbesluit en het bepaalde in de raadsbesluiten van 29 oktober 1920, no. 99 en 31 januari 1935, no. 11, zoals deze thans luiden. De voorschotten worden verleend op 4 annuïteitsbasis af te lossen in ten hoogste 25 jaren. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962 De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 40