135e 2e afd. 30 november 1962 AANLEG DOUCHEGELEGENHEDEN IN W ONIN G WETW ONIN GEN „ST. JOSEPH". De Raad der gemeente Heemstede gezien het verzoek van het bestuur van de woningbouwvereniging „St. Jo- seph" alhier, bij Koninklijk Besluit toegelaten als uitsluitend in het belang van de verbetering der volkshuisvesting werkzaam, om een voorschot ter bekostiging van het aanbrengen van een douchegelegenheid met vaste was- tafel in 13 van de 60 aan die vereniging in eigendom toebehorende wo- ningen; mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gelet op artikel 52 van de Woningwet en op de artikelen 19 tot en met 22 van het Woningbesluit; mede gelet op zijn besluit van 21 mei 1920, no. 5; aan de woningbouwvereniging „St. Joseph" alhier, voor het aanbrengen van een douchegelegenheid met vaste wastafel in 13 van de 60 woningen van die vereniging een aanvuliend voorschot te verstrekken van f 9.100, Het verlenen van bedoeld voorschot geschiedt onder de voorwaarden ge- noemd in artikel 52 van de Woningwet, de artikelen 19 tot en met 22 van het Woningbesluit, het bepaalde in het raadsbesluit van 21 mei 1920, no. 5 en die welke de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid in verband met het verlenen van dit voorschot zal stellen. De voorschotten worden verleend op 4 annuïteitsbasis af te lossen in ten hoogste 25 jaren. BESLUIT ■edaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 42