136 2e Afd. 30 november 1962. CENTRALE ANTENNE-INSTALLATIE VOOR RADIO EN TELEVISIE BIJ 51 WONINGWETWONINGEN AAN DE SCHIELAAN E.O. Aan de Raad, Ingevolge Uw besluit van 30 november 1961, no. 162, is overgegaan tot de bouw van 51 woningwetwoningen en een aantal bedrijfsruimten aan de Schielaan en omgeving. Een meer en meer voorkomende voorziening, ook bij ééngezinswoningen, is een centrale antenne-installatie voor radio en televisie. Hierdoor wordt een goede radio- en televisie-ontvangst verkregen terwiji de nadelen ver- bonden aan de plaatsing van antennes op de afzonderlijke woningen wor- den ondervangen. Deze afzonderlijke antennes op daken en aan schoor- stenen bieden n.l. een minder esthetisch aanzien en kunnen bovendien schade veroorzaken. Herstel daarvan betekent een extra belasting van het onderhoudsfonds. Wij menen dan ook, dat plaatsing van een centrale an- tenne-installatie alleszins aanbeveling verdient. De kosten van het aanbrengen van een dergelijke installatie, die met één antenne het gehele complex omvat en die reeds bedrijfsklaar is voor het afnemen van een tweede televisieprogramma, bedragen met inbegrip van het inrichten van een ruimte voor de apparatuur naar schatting 6.100, De Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid heeft goedgevonden, dat deze kosten in de bouwkosten worden begrepen en dus door middel van een 50-jarige annuïteit, berekend naar 4 kunnen worden afge- schreven. Behalve deze annuïteit wordt aan de bewoners in rekening gebracht een bedrag berekend naar 50 cent per maand per woning voor stroomverbruik en voor onderhoud en vernieuwing van de installatie. Aannemende, dat alle bewoners van deze voorziening gebruik zullen maken kan de uit het aanbrengen van deze installatie voortvloeiende huurverhoging als volgt worden berekend: Aanlegkosten installatie 5.460, Kosten inrichten ruimte voor apparatuur 640, f 6.100,— Annuïteit 50 jaar tegen 4 is 4.655 van f 6.100,— f 283,96 Vergoeding inclusief huurderving 100/98 x f 289,75 Vergoeding voor stroomverbruik, onderhoud en vernieuwing 51 x 12 x 0,50 306, f 595,75 Huurverhoging per week 1/52 11,46 Huurverhoging per woning per week 1/51 0,25 Op grond van het vorenstaande bieden wij U hierbij een ontwerp-besluit voor het aanbrengen van de centrale antenne-installatie ter vaststelling aan. Heemstede, 14 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 44