137 2e afd. 30 november 1962 BELEGGING VAN KASGELD. De Raad der gemeente Heemstede; Overwegende, dat op 1 januari 1963 vervalt de werkmgsduur van net raadsbesluit van 28 augustus 1952, no. 77, inzake belegging van kasgelden; dat het gewenst is die werkingsduur te verlengen tot en met 31 decem- ber 1963; gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders; het raadsbesluit van 28 augustus 1952, no. 77, te wijzigen door onder 4 in plaats van „tot en met 31 december 1962" te lezen „tot en met 31 decem- ber 1963". BESLUIT: -^Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962. Tin cnorotaT*i Q De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 46