138 2e Afd. 30 november 1962. KASGELDLENING 1963. Aan de Raad, Telken jare wordt door Uw Colleg'e een besluit genomen tot het aangaan van kasgeldleningen voor het komende begrotingsjaar. Wij stellen U voor dit ook voor het jaar 1963 te doen en wei tot het voor dit doel gebruikelijke bedrag van f 2.000.000. Het daartoe strekkend ont- werp-besiuit wordt U hierbij ter vaststelling aangeboden. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders BESLUIT: in de loop van het jaar 1963 ten laste van de gemeente tegen de parikoers promessen of andere schuldbrieven uit te geven ten bate van de dienst 1963 ter voorziening in de behoefte aan kasgeld en wel tot een zodanig bedrag, dat op geen enkei tijdstip van het jaar een bedrag van twee miljoen gulden zal worden overschreden, de in rekening-courant op te nemen gel- den daaronder begrepen. De gelden zullen worden geleend tegen het door de Ministers van Bin- nenlandse Zaken en van Financiën bepaalde of nog te bepalen rente- percentage, dat zal gelden op het tijdstip van afgifte van een promesse of schuidbekentenis. De gelden zullen worden opgenomen, zoveel mogelijk naar gelang deze benodigd zullen zijn, terwijl zij vöôr 1 juli 1964 geheel moeten zijn afge- lost. Heemstede, 14 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962 De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 48