2e 30 november 1962 J 25 V VSTSTELLING EXPLOITATIEVEKGOEDING VOOR BIJZONDERE KLEUTERSCHOLEN OVER 1961. De Raad der gemeente Heemstede; gezien de aanvragen van de besturen van de bijzondere kleuterscholen alhier, tot het verkrijgen van de vergoedingen, als bedoeld in artikel 73 der Kleuteronderwijswet over het jaar 1961; overwegende, dat door de Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten- schappen de vergoedingsbedragen voor 1961 zijn vastgesteld op f 940 per lokaal enop 12,80 per kleuter; 1 dat het aantal voor vergoeding in aanmerking komende lokalen en kleuters acnter de namen van de hiema te vermelden scholen is aangegeven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Kleuteronderwijswet; BESLUIT: ^°"dcns eventuele verrekening, het bedrag der aan de bijzondere kleuter- kos?ênnva°sVtetre ïelÄ voîgt-Van de -Pl-tatie-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 4