139 2e afd. 30 november 1962 KREDIET IN REKENING-COURANT NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V. De Raad der gemeente Heemstede; Overwegende, dat op 1 januari 1963 vervalt de werkingsduur van het raadsbesluit van 28 september 1950, no. 75, laatstelijk gewijzigd bij raads- besluit van 30 november 1961, no. 146, inzake het verlenen van een krediet in rekening-courant door de Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V.; dat genoemde Maatschappij bereid is de te dezer zake met de gemeente gesloten overeenkomst weder voor één jaar te verlengen; gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders; het raadsbesluit van 28 september 1950, no. 75, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 30 november 1961, no. 146, te wijzigen door: onder III in plaats van ,,tot en met 31 december 1962" te lezen ,,tot en met 31 december 1963". BESLUIT: Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962 retaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 50