4e afd. 30 november 1962 1 43 VERLENGING ONTRUIMINGSTERMIJN ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN Aan de Raad, Bij uw besluit van 24 mei 1962, no. 55 werd de termijn, binnen welke de onbewoonbaar verklaarde woningen Kerklaan 5, Zandvoortselaan 98, Raadhuisstraat 15 en Prinsenlaan 6 ontruimd moeten zijn, verlengd tot 1 januari 1963. Voorts werden bij Uw besluiten van 24 mei 1962, no. 54a, b en c de woningen Kadijk 35 en 37 en Zandvoortselaan 110 en 112 onbewoonbaar verklaard. Ingevolge de gestelde ontruimingstermijn dient de ontruiming van deze woningen plaats te vinden vöör 29 december 1962. Tot op heden zijn wij er niet in geslaagd bovengenoemde woningen te doen ontruimen. De mogelijkheid om vöör de gestelde data alsnog tot ont- ruiming van de woningen te komen, lijkt niet aanwezig. Het komt ons derhalve gewenst voor de ontruimingstermijn te verlen- gen tot 1 juli 1963. Wij stellen U voor hiertoe te besluiten door vaststelling van bijgaand ontwerp-besluit. Heemstede, 7 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard, De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 1962; gelet op artikel 25, lid 5 der Woningwet; BESLUIT: de termijn, binnen welke de onbewoonbaar verklaarde woningen Kerklaan 5, Zandvoortselaan 98, 110 en 112, Raadhuisstraat 15, Prinsenlaan 6 en Kadijk 35 en 37 ontruimd moeten zijn, te verlengen tot 1 juli 1963. ïedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 52