144 4e Afd. 30 november 1962. INTREKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOPENS BESTRIJDING VAN BRAND. Aan de Raad, Op 14 mei 1936 heeft Uw College besloten tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Bennebroek, Bloemen- daal, Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort inzake wederkerige hulp- verlening bij brand. Deze regeling, welke inmiddels is verouderd, behoort te worden aangepast aan de bepalingen van de Brandweerwet, die op 25 augustus 1952 in werking is getreden. Het aangaan van een gemeenschappelijke regeling nopens hulpverlening bij brand behoort thans ingevolge artikel 209, letter n der gemeentewet tot de taak van het college van burgemeester en wethouders. In overleg met de colleges van burgemeester en wethouders van eerder- genoemde gemeenten en met die van Beverwijk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Velsen is een nieuwe regeling vastgesteld, waarvan een exemplaar ten Raadhuize ter inzage ligt. De nieuwe regeling treedt per 1 januari a.s. in werking. In verband hiermede stellen wij U voor Uw besluit van 14 mei 1936 met ingang van 1 januari 1963 in te trekken. De Raad der gemeente Heemstede; gelezen een voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november met ingang van 1 januari 1963 in te trekken zijn besluit van 14 mei 1936, omtrent het toetreden tot een gemeensehappelijke regeling voor weder- kerige hulpverlening bij de bestrijding van brand. Heemstede, 14 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. 1962; BESLUIT: edaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962. itaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 54