140 2e afd. 30 november 1962 KKEDIET IN REKENING-COURANT BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN. De Raad der gemeente Heemstede; Overwegende, dat de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten zich be- reid heeft verklaard voor het jaar 1963 overeenkomstig de voorwaarden van de rekening-courant-overeenkomst, tussen de gemeente en de Bank gesloten d.d. 28 februari 1949, een krediet te verlenen van 1.000.000, BESLUIT: met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten overeen te komen, dat het krediet in rekening-courant ingevolge de overeenkomst, met de Bank gesloten d.d. 28 februari 1949, voor het jaar 1963, wordt vastgesteld op 1.000.000,behoudens nader tussen partijen, voor zoveel nodig na be- komen goedkeuring, overeen te komen wijzigingen. edaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962 ätaris. De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 56