141 4e Afd. 30 november 1962. INRICHTING SCHAFTGELEGENHEID NABIJ DE SCHIELAAN. Aan de Raad, Het is gebleken, dat ten behoeve van de werklieden van de gemeentelijke plantsoenendienst, die werkzaam zijn in de excentrisch gelegen Rivieren- buurt, grote behoefte bestaat aan een vast schaftlokaal. Hierin kan worden voorzien door de werkruimte welke gebouwd wordt ais onderdeel van het complex van 51 woningwetwoningen met garages aan de Schielaan, en weike reeds bestemd is voor materialenberging van de plantsoenendienst, gedeeltelijk als schaftgelegenheid in te richten. De ioods, die een vloeroppervlakte heeft van 30 m2, biedt daartoe vol- doende ruimte. Wel moeten enkele voorzieningen worden getroffen als het bouwen van een w.c. en het aanbrengen van een wasbak en een verwarming. Wij verzoeken U ons het voor de uitvoering van dit werk benodigde krediet ad 1620,te verlenen. Heemstede, 14 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De seeretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 1962; BESLUIT: burgemeester en wethouders, ten laste van de gewone dienst van de be- groting 1962, een krediet te verlenen groot f 1620,voor het maken van een schaftgelegenheid in de werkruimte welke gebouwd wordt als onder- deel van het compiex van 51 woningwetwoningen met garages aan de Schie- iaan, ten behoeve van het personeel van de gemeentelijke plantsoenen- dienst. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962 etaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 58