De voorzitter, 4e Afd. 30 november 1962. DELEGATIE BEVOEGDHEID TOT VERVREEMDEN VAN GEMEENTE-EIGENDOMMEN. De Raad der gemeente Heemstede; laffien het vo°rstel van burgemeester en wethouders d.d 31 îybz. gelet op de artikelen 212 en 213 der gemeentewet; BESLUIT: aan burgemeester en wethouders over te dragen de bevoegdheid tot het vervreemden van gemeente-eigendommen, met dien verstande dat: X' draa'van^f 1 nnin f'kvf tranSilktlc be&'rePen eigendommen een be- cirag van j 1000,niet te boven zal gaan; oktober Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962. 2. over elke vervreemdmg vooraf het oordeel wordt gevraagd van de com missie voor openbare werken en dat, indien geen eenstemmigheid ovTr het voorstei van burgemeester en wethouders in dezeTommissie kfn woroen verkregen, hij de beslissing aan zich voorbehoudt; 3' vprTTCSter e",Wethouders éénmaal 's jaars aan hem een overzicht verstrekken van de door hen te dezer zake genomen besluiten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 61