«L af te lossen^iij^5 jaren, 4e Afd. 30 november 1962. |45 KENTELOOS VOORSCHOT K.-K. HARMONIE „SINT MICHAEL". Aan de Raad, Het bestuur van de r.-k. Harmonie ,,St. Michaël" heeft verzocht om een renteloze lening of een lening tegen een lage rentevoet tot een bedrag van f 15.000, in verband met de aanschaffing van een nieuw instrumenta- rium. Aan vernieuwing van het in gebruik zijnde instrumentarium bestaat dringend behoefte. Een groot deel van de instrumenten stamt uit de tijd van de oprichting van de vereniging omstreeks 1910. Tijdens de periode der Kultuurkamer was de vereniging geliquideerd, wat tot gevolg had, dat de instrumenten nogal verwaarloosd werden en in bruikbaarheid zijn achter- uitgegaan. Thans is het instrumentarium, dat bov?ndien nog van de zgn. ,,hoge stemming" is, versleten. Genoemde vereniging wil in de hoge afdeling, waarin zij bij concoursen uitkomt, blijven spelen en liefst, gestimuleerd door het gemeentelijk sub- sidie, dat hoger wordt naarmate in een hogere afdeling wordt gespeeld, nog promoveren. Hiervoor is thans een nieuw instrumentarium van de zgn. „lage stem- ming" nodig, waarvan de kosten worden geraamd op f 15.000, De vereniging kan hiervoor zelf geen lening sluiten, omdat de verkoop- waarde van een slechts kort gebruikt instrumentarium reeds zeer gering is en dus niet als onderpand kan dienen. Een instrumentenfonds kon wegens gebrek aan gelden niet gevormd worden o.m. omdat jaarlijks vele honderden guldens moesten worden be- steed aan onderhoud van de oude instrumenten. Bij beschikbaarstelling van het genoemde bedrag zal per jaar f 1000, worden afgelost. Na controle van de financiële gegevens over de laatste jaren is ons gebleken, dat de mogelijkheid tot betaling van genoemde af- lossingen reëel aanwezig is. Gezien de waardevolle bijdrage die de muziekvereniging levert aan het weislagen van verscheidene evenementen in de gemeente en bovendien aan een zinvolle vrijetijdsbesteding stellen wij U voor de gevraagde medewer- king door het beschikbaar stellen van een renteloos voorschot ad f 15 000 te verienen. Een ontwerp-besluit bieden wij U hierbij ter bekrachtiging aan. Heemstede, 21 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; 1962Zien h8t V00rStel Van bur&emoester en wethouders d.d. 21 november BESLUIT: burgemeester en wethouders te machtigen, onder nader door hen te stel- len voorwaarden, een renteloos voorschot van f 15.000,-7 te verlenen aan de r.-k. Harmonie ,,St. Michaëi", ten behoeve van de aanschaffing van een nieuw instru mentJÄ'ium Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962. De pepretaris, Dc voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 62