146 4e afd. 30 november 1962. AANKOOP VAN GROND GELEGEN TUSSEN VAN MERLENLAAN EN KERKLAAN. Aan de Raad, Voor de gronden gelegen tussen de Herenweg, Kerklaan, Raadhuis- straat en Van Merlenlaan is bij raadsbesluit van 27 juni 1940, no. 38, goed- gekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 4 september 1940, no. 143 een uitbreidingsplan vastgesteld. Een herziening van dit plan is in voorbereiding verklaard, laatstelijk bij Uw besluit van 28 juni 1962, no. 81. Voor de verwezenlijking van het alhier te ontwerpen plan achten wij het noodzakelijk, dat de gemeente de daarin gelegen onbebouwde gronden zoveel mogelijk in eigendom krijgt. Wij hebben thans met de gebroeders J. B. H. M. en H. M. M. Roozen een voorlopige koopakte gesloten, waarbij, behoudens goedkeuring door Uw College en door Gedeputeerde Staten, voor de gemeente zijn gekocht een tweetal percelen, gezameniijk groot 1.62.65 ha, voor een koopprijs van 83.500,alle kosten, met uitzondering van de kosten van overdracht, inbegrepen. In de akte is tevens overeengekomen een ruiling van twee evengrote perceeltjes grond, welke ruiling geschiedt zonder toegift. Wij achten de koopprijs en de voorwaarden, zoals deze nader zijn om- schreven in de voorlopige koopakte welke met de tekening, waarop de aan te kopen en te ruilen percelen zijn aangegeven, voor U ten Raadhuize ter inzage ligt alleszins aanvaardbaar. Wij stellen U voor tot deze aankoop te besluiten door bekrachtiging van bijgevoegd ontwerp-besluit. Heemstede, 14 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 64