146 4e afd. 30 november 1962. AANKOOP VAN GROND GELEGEN TUSSEN VAN MERLENLAAN EN KERKLAAN. De Raad der gemeente Heemstede; gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 1962 met het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf BESLUIT: a. burgemeester en wethouders te machtigen op de grondslag van de bepalingen en voorwaarden, genoemd in de desbetreffende voorlopige akte in het belang van de volkshuisvesting: le. voor de gemeente aan te kopen van de heer J. B. H. M. Roozen te Heemstede twee percelen grond, ter gezamenlijke grootte van 1.62.65 ha, gelegen ten noorden van de Van Merlenlaan, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie B, no. 5499 en no. 6898 (de zuidelijke helft) voor een som van f 83.500,in totaal; 2e. te ruilen met de heer H. M. M. Roozen te Heemstede een perceeltje grond groot 1700 m2 van het sub le genoemde perceel sectie B, no. 6898 (zuidelijke helft) tegen een evengroot perceel, sectie B, no. 6693 (ged), welke ruiling geschiedt zonder toegift; een en ander zoals op de bij dit besluit behorende tekening is aange- b. burgemeester en wethouders te machtigen om in de kadastrale aan- duiding van de te kopen en te ruilen percelen en in de bepalingen en voorwaarden, waaronder deze aankoop en ruiling geschiedt, zodanige wijzigingen en aanvullingen aan te brengen als zij, na advies van de Commissie voor het Grondbedrijf, nodig zullen oordelen of wel Gede- puteerde Staten wenselijk zullen achten; c. de krachtens het bepaalde sub a verworven gronden in te brengen in het Grondbedrijf voor de koopsom met de verder op de aankoop vallen- de kosten. geven; Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962 'e gecretaris, De voorzitter.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 65