147 2e Afd. 30 november 1962. BUITENGEWOON ONDEKHOUD EN VEBBETERING 69 WONINGEN HAEMSTEDEPLEIN EN OMGEVING. Aan de Raad, Door het bestuur van de Woningbouwvereniging „De Haemstede" is gevraagd om een voorsehot te mogen ontvangen ten behoeve van het complex van 69 woningen aan het Haemstedepiein en omgeving, ter financiering van de voorgenomen plannen voor buitengewoon onderhoud en verbetering van deze woningen. De woningen zijn thans 40 jaar oud en vertonen op enkele onderdelen ernstige gebreken, welke dringend ver- betering behoeven. Deze verbeteringen kunnen niet uit de bij de vereniging aanwezige onderhoudsfondsen worden bekostigd. De plannen onvatten het volgende De elektrische installaties zijn goeddeels versleten, waardoor deze ge- vaar opleveren voor de bewoners. Vernieuwing is derhalve dringend nood- zakelijk, waarbij op grond van de geldende voorschriften voor huisinstal- laties enige uitbreiding vereist is. Enkele percelen zijn reeds van een nieuwe installatie voorzien. Deze kosten zijn ten laste van het fonds voor buitengewoon onderhoud gebracht. Bij dit complex zijn de vloeren in gang, w.c. en keuken nog belegd met ouderwetse plavuizen. Deze zijn dermate uitgesleten en liggen zo ongelijk, dat hierop geen enkele vloerbedekking heel blijft. Vervanging door een afgepleisterde betonvloer wordt noodzakelijk geacht. De houten schuren zijn versleten zodat vernieuwing nodig is. Met het oog op de geringere onderhoudskosten en de grotere duurzaamheid zou vernieuwing in metselwerk zeker de voorkeur verdienen, doch gelet op de ouderdom der woningen menen wij, dat nieuwe houten schuren economisch meer verantwoord zijn. De keukeninrichting van deze woningen is weinig praktisch en voldoet niet meer aan de thans te stellen eisen. Voorgesteld wordt de bestaande zijwangen van de schoorstenen te slopen, waardoor ruimte wordt ver- kregen voor een groter aanrecht en meer kastruimte. De kosten van bovenomschreven onderhoudswerken kunnen als volgt worden geraamd: Vernieuwing 60 elektrische installaties17.700, Vernieuwing vloeren in keuken, gang en w.cf 19.000^ Vernieuwing houten schuren86.250^ Verbetering keukens51.750I Totaal 174.700,— Enkele kleinere werken worden bereids ten laste van het fonds voor buitengewoon onderhoud uitgevoerd, waardoor dit fonds na uitvoering daarvan uitgeput is. Het gewone onderhoudsfonds vertoonde volgens de laatste balans per 7 mei 1962 een nadelig saldo van 10.466,08. Het bestuur van de woningbouwvereniging heeft daarom een beroep ge- daan op de gemeente voor het verlenen van een voorschot, dat de gemeente op haar beurt aan het Rijk zou kunnen vragen. Dit voorschot zou in 25 jaren kunnen worden afgelost bij wijze van annuïteit, berekend naar een rente van 4 Tegelijkertijd zou voor de restant-schuld per 7 mei 1963 van de nog lopende bouwvoorschotten en de voor het aanleggen van douchecellen ver- leende voorschotten een nieuwe annuïteit kunnen worden berekend naar dezelfde maatstaf. Dit komt neer op een verlenging van de looptijd van het oorspronkelijke bouwvoorschot met 15 jaren, hetgeen wij met het oog op de algemene onderhoudstoestand en de constructie van deze woningen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 66