147 2e Afd. 30 november 1962. alleszins verantwoord achten. De exploitatiebegroting vertoont na het aanbrengen van de verbeteringen een nadelig saldo van 4.166,69, welk bedrag ons aanvaardbaar voorkomt. Het nadelig saldo van de laatst inge- diende jaarrekening bedraagt 4.926,61. Aan het Rijk zal worden ge- vraagd in het exploitatietekort over het met 15 jaren verlengde tijdvak een bijdrage te blijven verlenen. Voorgesteld wordt aan de bewoners een bedrag van f 0,75 per week in rekening te brengen als bijdrage in de kosten van de aan te brengen verbeteringen. Op grond van het vorenstaande bieden wij U hierbij een ontwerp-besluit aan tot het verlenen van een voorschot aan de Woningbouwvereniging ,,De Haemstede" voor de financiering van de bovenvermelde onderhouds- en verbeteringswerken. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: 1. aan de Woningbouwvereniging „De Haemstede" alhier een voorschot te verlenen groot 174.700,voor het aanbrengen van verbeteringen in 69 woningen van complex I van die vereniging. Het verlenen van bedoeld voorschot geschiedt onder de voorwaarden genoemd in artikel 52 van de Woningwet, de artikelen 19 tot en met 22 van het Woningbesluit, het bepaalde in het raadsbesluit van 29 oktober 1920, no. 90, en die, welke de Minister van Volkshuisvesting en Bouw- nijverheid in verband met het verlenen van het voorschot zal stellen. De voorschotten zullen worden verleend op 4 annuïteitsbasis, af te lossen in 25 jaren en onder voorbehoud, dat de van het Rijk te vragen geldelijke steun wordt verkregen; 2. ten behoeve van het onder 1 genoemde doel uit 's rijks kas een voor- schot aan te vragen en te aanvaarden tot een bedrag van 174.700, en voorts een zo hoog mogelijke bijdrage in het exploitatietekort; 3. te bepalen, dat de op 7 mei 1963 overblijvende schuldresten van de lopende bouwvoorschotten en de voor het aanbrengen van douchecellen verleende voorschotten zullen worden afgelost op 4 annuïteitsbasis in 25 jaren. Heemstede, 21 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962 irzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 67