148 2e Afd. 30 november 1962. BUITENGEWOON ONDERHOTJD EN VEKBETERING 33 WONINGEN AAN DE BALISTKAAT EN DE SUMATRASTRAAT (HAEMSTEDE II) EN 48 WONINGEN AAN DE KADIJK EN DE TALMASTRAAT (HAEMSTEDE IH). Aan de Raad, Door het bestuur van de Woningbouwvereniging „De Haemstede" is gevraagd om kredieten beschikbaar te stellen voor buitengewone onder- houdswerken aan het complex van 33 woningen aan de Balistraat en de Sumatrastraat en dat van 48 woningen aan de Kadijk en de Talmastraat. Deze woningen zijn eigendom van de gemeente en worden door genoemde vereniging beheerd. De woningen zijn bijna 40 jaar geieden gesticht en vertonen thans gebreken, welke dringend verbetering behoeven. Deze verbeteringen kunnen niet uit de bij de vereniging aanwezige on- derhoudsfondsen worden bekostigd. De plannen bestaan uit het volgende: De elektrische installaties zijn nagenoeg versleten, waardoor deze gevaar opleveren. Vernieuwing is nodig, waarbij op grond van de thans geldende voorschriften enige uitbreiding vereist is. In enkele percelen is de installatie reeds vernieuwd ten laste van het door de vereniging be- heerde fonds voor buitengewoon onderhoud. 31 woningen in deze complexen hebben uitgebouwde w.c.'s met wanden van halfsteens metselwerk. Hierdoor treedt in erge mate vochtdoorslag op, terwijl geen enkele wandbekleding houdbaar is. Bovendien is bij de ge- ringste vorst de waterspoeling bevroren. Verbetering door middel van het aanbrengen van een klamp-binnen-spouwmuur is nodig. Bij een aantal woningen zijn de schoorstenen buitendaks versleten, zodat vernieuwing nodig is. De schoorstenen van complex III zijn gedurende de laatste jaren geleidelijk aan vernieuwd. Thans is dit nog nodig voor 25 woningen van complex II. De bestaande houten schuren vertonen ernstige slijtage, zodat vernieu- wing op korte termijn nodig is. Gelet op de duurzaamheid zou vernieuwing in metselwerk de voorkeur verdienen, doch met het oog op de te ver- wachten levensduur van de woningen wordt aan het maken van nieuwe houten schuren de voorkeur gegeven. De achterslaapkamers van de woningen van complex III zijn voorzien van een 6-pans dakraam, wat voor ventilatie en verlichting onvoldoende is. Voorgesteld wordt deze dakramen te vervangen door dakkapellen. Ook de ge.stucadoorde plafonds in dit complex behoeven vernieuwing. De kosten van bovenomschreven onderhoudswerken kunnen als volgt worden begroot Vernieuwing 30 elektrische installaties in complex II 8.850, Verbetering 22 uitgebouwde w.c.'s in complex II4.950, Vernieuwing 25 schoorstenen in complex II5.700, Vernieuwing 33 schuren bij complex II41.25û| Vernieuwing 40 elektrische installaties in complex III 11.800, Verbetering 9 uitgebouwde w.c.'s in complex III2.025, Aanbrengen van 47 dakkapellen in complex III15.000,— Herstellen plafonds in complex III8.160, Vernieuwing 48 schuren bij complex III60.000j Totaal 157.735,— Nu de bij de woningbouwvereniging aanwezige onderhoudsfondsen niet voldoende zijn voor de financiering van deze uitgaven stellen wij Uw Raad voor hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. Dit bedrag zou in 25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 70