148 2e Afd. 30 november 1962. jaren kunnen worden afgeschreven bij wijze van annuïteit, berekend naar een rente van 4% Tegelijkertijd zou kunnen worden bepaald, dat voor de restant-boek- waarde per 7 mei 1963 van de nog niet afgeschreven stichtingskosten en van de bedragen, welke in de loop der jaren beschikbaar zijn gesteld voor bijzondere voorzieningen zoals het aanbrengen van douchecellen, het verbeteren van closets en van keukenaanrechten, een nieuwe annuïteit wordt berekend naar een rente van 3% en een looptijd van 25 jaren. Dit komt neer op een verlenging van de looptijd van de oorspronkelijke aflossingsschema's met 14 jaren, hetgeen wij wel verantwoord achten. Op deze wijze zou een sluitende exploitatiebegroting kunnen worden ver- kregen, rekening houdende met een bijdrage van de bewoners in de kos- ten van de aan te brengen verbeteringen van f 0,65 per woning per week. Op grond van het bovenstaande bieden wij U hierbij een ontwerp-besluit ter vaststelling aan, waarbij de nodige kredieten te onzer beschikking worden gesteld. Heemstede, 21 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: 1. aan burgemeester en wethouders een krediet te verlenen groot 157.735,op 4% annuïteitsbasis, af te schrijven in 25 jaren, voor het uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken ten behoeve van de aan de gemeente in eigendom toebehorende woningen van de complexen Haemstede II en III; 2. te bepalen, dat de op 7 mei 1963 overblijvende boekwaarde van de stichtingskosten en van de kosten van het aanbrengen van bijzondere voorzieningen zullen worden afgeschreven op 3% annuïteitsbasis in 25 jaren. n ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962 etaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 71