149 2e Afd. 30 november 1962. BUITENGEWOON ONDERHOUD EN VERBETERING 65 WONINGEN BANKASTRAAT (HAEMSTEDE IV). Aan de Raad, Het bestuur van de Woningbouwvcreniging ,,De Haemstede" heeft de aandacht van ons college gevestigd op de onderhoudstoestand van het complex van 65 woningen aan de Bankastraat. Bij een terzake ingesteld onderzoek is gebleken, dat ten behoeve van dit complex enkele buiten- gewone onderhouds- en verbeteringswerken nodig zijn. Deze werken om- vatten het volgende De elektrische installaties verkeren in zeer slechte staat, zodat zij ge- vaar opleveren voor de bewoners. Vernieuwing is nodig, waarbij op grond van de thans geldende voorschriften enige uitbreiding vereist is. In enkele woningen is de installatie reeds vernieuwd ten laste van het door de ver- eniging beheerde fonds voor buitengewoon onderhoud. In 59 woningen zijn de achterslaapkamers voorzien van een 6-pans dakraam, wat voor een behoorlijke ventilatie en verlichting niet voldoende is. Voorgesteld wordt deze dakramen te vervangen door dakkapellen, Ook de gestucadoorde plafonds in dit complex behoeven vernieuwing. De meeste schoorstenen van de woningen in dit complex zijn in de loop der laatste jaren ten laste van het onderhoudsfonds vernieuwd. Er zijn thans nog een 16-tal schoorstenen welke buitendaks vernieuwd dienen te worden. De kosten van bovenomschreven onderhoudswerken kunnen als volgt worden begroot: Vernieuwing 60 elektrische installaties Aanbrengen van 59 dakkapellen Vernieuwing 16 schoorstenen Herstellen plafonds f 17.700,— 18.800,— 3.670,— 11.050,— totaal f 51.220,— Aangezien de door de woningbouwvereniging beheerde onderhoudsfond- sen onvoldoende middelen bevatten voor de financiering van deze uitgaven, stellen wij Uw Raad voor hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. Dit bedrag zou in 15 jaren kunnen worden afgeschreven bij wijze van annuï- teit, berekend naar een rente van 4% Gelet op de omstandigheid dat deze woningen aan verzakking onderhevig zijn, waardoor de levensduur ongunstig wordt beinvloed, komt ons een langere afschrijvingstermijn niet aanvaardbaar voor. Om dezelfde reden kan verlenging van het bestaande aflossingsschema voor de oorspronkelijke stichtingskosten en voor de naderhand beschikbaar gestelde bedragen voor bijzondere voorzieningen niet in overweging worden genomen. Rekening houdende met een bijdrage van de bewoners in de kosten van woningverbetering van f 0,25 per woning per week, kan een sluitende exploitatiebegroting worden verkregen. Op grond van het bovenstaande bieden wij U hierbij een ontwerp-besluit ter vaststelling aan, waarbij de nodige kredieten te onzer beschikking worden gesteld. Heemstede, 21 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 74