149 2e afd. 30 november 1962 BUITENGEWOON ONDEKHOUD EN VEKBETEKING 65 WONINGEN BANKASTRAAT (HAEMSTEDE IV). De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: ter beschikking van burgemeester en wethouders te stellen een krediet groot f 51.220,op 4% annuïteitsbasis, af te sehrijven in 15 jaren, voor het uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken ten behoeve van de aan de gemeente in eigendom toebehorende woningen van het complex Haemstede IV. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962 'e secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 75