EXPLOITATIEBEGROTING VOOR HET COMPLEX VAN 65 WONIN- GEN BANKASTRAAT (HAEMSTEDE IV) NA HET AANBRENGEN VAN DE VOORGENOMEN VERBETERINGEN UITGAANDE VAN DE TOESTAND PER 7 MEI 1963. LASTEN annuïteiten van oude voorschotten: bouwkosten 9.400,98 idem865,81 aanleg: douches1.029,31 verbetering keukens652,65 verbetering closets485,36 aanleg douches409,08 f 12.843,19 annuïteit van het bedrag beschikbaar gesteld voor buiten- gewoon onderhoud51.220,9,472113 (4% 15 jaar) 4.851,62 onderhoud 65 x 145,9.425, premie brandassurantie105, onkosten 65 x 24,1.560, grondbelasting2.024! bundergeldi8l! straatbelasting736, fonds buitengewoon onderhoud4.155, f 35.880,81 BATEN huren35.339,82 rente van in rekening-courant gestorte gelden 150, recognitie2, huurverhoging in verband met woningverbete- ring: 52 1/7 x 59 x 0,25 769,11 36.260,93 Batig saldo 380,12 Behoort bij raadsbesluit van 30 november 1962 no. 149.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 76