150 4e afd. 30 november 1962. WIJZIGING VEKOBDENING KEUBLONEN. Aan de Raad, De keurlonen, vervat in de verordening op de heffing en invordering van keurloon in de gemeente Heemstede, zoals deze werd vastgesteld bij Uw besluit van 24 april 1952, no. 41, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 augustus 1952, no. 21 en gewijzigd bij Uw besluiten van 29 oktober 1953, no. 79, 13 december 1956, no. 152 en 28 januari 1960, no. 13, respectievelijk goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 8 december 1953, no. 10, 5 april 1957, no. 6 en 28 mei 1960, no. 6, zijn geheel in overeenstemming met die van de verordening van rechten voor het gebruik van het openbaar slacht- huis en voor de keuring van vee en vlees der gemeente Haarlem. Burgemeester en wethouders van Haarlem hebben thans aan de raad hunner gemeente voorgesteld de tarieven enigermate te verhogen. Deze verhoging houdt voornamelijk verband met de verleende en nog te verle- nen salarisverhogingen. Met de bestaande tarieven wordt op de exploitatie over 1963 een nadelig saldo van 40.170,geraamd. Met de verhoogde tarieven kan op basis van de omzet van 1961 een hogere opbrengst van 85.000,worden verwacht, hetgeen waarschijnlijk voldoende zal zijn om voor de jaren 1963 en 1964 tot een sluitende axploitatie te komen. Op grond van de met Haarlem gesloten overeenkomst betreffende de keuring van vee en vlees heeft het gemeentebestuur van Haarlem ver- zocht te bevorderen, dat de in deze gemeente geldende verordening op de heffing en invordering van keurloon met de nieuwe tarieven in overeen- stemtning wordt gebracht. De commissie van advies, bestaande uit een vertegenwoordiger van elk der aangesloten gemeenten, ingesteid ingevoige artikel 3 van de gemeen- schappelijke regeling, heeft zich met de herziening akkoord verklaard. In verband met het vorenstaande bieden wij U bijgevoegd ontwerp- besluit ter vaststelling aan. Heemstede, 21 november 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 78