151 le afd. 30 november 1962 AANVAARDING SCHENKING. De Raad der gemeente Heemstede; Overwegende, dat door de heer Mr. C. van Lennep aan de gemeente ten geschenke wordt aangeboden een aantal oude eigendomsbewijzen en an- dere archivalia, betrekking hebbende op de buitenplaats ,,Het Manpad" te Heemstede, benevens een gouden penning met het opschrift „Aan den Bur- gemeester C. van Lennep 18561874"; dat het bezit van deze stukken en penning voor de gemeente van bij- zondere betekenis is en van grote waarde moet worden geacht; Gelet op artikel 171 der gemeentewet; BESLUIT bovenbedoelde archivalia en penning, onder betuiging van zijn grote dank aan de heer Mr. C. van Lennep, voor de gemeente te aanvaarden. fédaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1962. De voariM'tteiL 'e secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 80