OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 13 december 1962, des n.m. om 8 uur. 13 december 1962. 231 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. E. M. A. Vriesen- dorp-de Clercq en de heren: C. Brandsma, Ir. D. J. Enschedé, Ir. C. Frets, J. A. Heupers, M. J. M. van der Hulst, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Lin- den, Mr. E. M. J. Minderop, Mr. K. A. F. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, G. J. Willemse, P. Zeg- waart en de wethouders: mevr. H. van der Meulen-Houwer, en de heren Th. A. G. Bekker, J. C. Corver en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer A. van Wingerde. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Zegwaart wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Ingekomen stukken. 2. Behandeling gemeente-begroting en bedrijfsbegroting voor het dienst- jaar 1963 met bijbehorende begrotingswijzigingen. I. INGEKOMEN STUKKEN. a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 13 november 1962, no. 218 van de 15e wijziging van de gemeentebegroting 1961; 12e en 13e wijziging gemeentebegroting 1962. b. verslag van kasopneming en controle administratie over het 4e kwar- taal 1962openbare werken. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders, worden de stukken genoemd onder a en b, zonder hoofdelijke stemming voor ken- nisgeving aangenomen. c. verzoek van de Stichting Filmcentrum te Hilversum d.d. 15 november 1962, om subsidie ten behoeve van de filmvormingsarbeid en van de aanschaf van waardevolle films ten dienste van jeugdwerk en volks- ontwikkelingswerk. De heer Verkouw zegt, dat hem en misschien ook andere raadsleden, de tijd heeft ontbroken om dit adres te bestuderen. Spreker vraagt of het mogelijk is dit stuk morgen nog in te zien en het daarna alsnog aan de orde te stellen Op voorstel van de voorzitter wordt daartoe zonder hoofdelijke stem- rning besloten. d. Bezwaarschrift van P. H. M. Peeperkorn te Heemstede en de vennoot- schap onder firma Van der Velde's Betonbouw gevestigd te Haarlem dd. 24 november 1962 tegen het raadsbesluit dd. 25 oktober 1962 no. 122, waarbij zij in hun beroep ten aanzien van industrievestiging aan de Blekersvaartweg niet-ontvankelijk zijn verklaard. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten, dit stuk in hun handen te stellen voor preadvies.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 1