OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op vrijdag 14 december 1962, des v.m. om 9 uur. 14 december 1962. 283 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. E. M. A. Vnesendorp- de Clerq en de heren: C. Brandsma, Ir. D. J. Enschedé, Ir. C. Frets, J. A. Heupers, M. J. M. van der Hulst, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. E. M. J. Minderop, Mr. K. A. F. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, Th. J. Verhoeven, H. J. Verkouw, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders: Mevr. H. van der Meulen-Houwer, Th. A. G. Bekker, J. C. Corver en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer A. van Wingerde. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Ir. Kooijmans wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmin- gen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Voortzetting behandeling gemeente-begroting en bedrijfsbegrotingen voor het dienstjaar 1963 met bijbehorende begrotingswijzigingen (15 2. 17e Wijziging verordening prijzen gas, duinwater en elektnciteit U53) 3. Verhoging jaarsalarissen ambtenaren ingaande 1 januari 1963 (154) 4. Rondvraag. I VOORTZETTING BEHANDELING GEMEENTE-BEGROTING EN BEDRIJFSBEGROTINGEN VOOR HET DIENSTJAAR 1963 MET BIJBEHORENDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN De Voorzitter stelt aan de orde de behandeling van het algemeen ver- slag van het in de afdelingen van de raad verhandelde met de memorie van antwoord daarop van burgemeester en wethouders. Punt 3 De heer Brandsma zegt, dat zijn fractie met deze vraag uiting heeft willen geven aan haar verwachting, dat burgemeester en wethouders dili- gent zullen blijven inzake het verkrijgen van de rijksgoedkeuringen voor de op stapel staande kapitaalswerken. Zijn fractie heeft gisterenavond tot haar grote vreugde gehoord, dat het ten aanzien van één object gelukt is de rijksgoedkeuring los te krijgen. Spreker vraagt of nu reeds de nodige stappen worden gedaan om, wanneer februari in het land is en de rijks- goedkeuring daar is, met de uitvoering van het object te kunnen begin- nen. Spreker heeft begrepen, dat er dus nog een aanbesteding zal moeten komen enz. De Voorzitter antwoordt, dat het plan voor de zwemvijvers aanbeste- dingsklaar is. Burgemeester en wethouders zullen zorgen, dat in de tijd tot het afkomen van de rijksgoedkeuring al die maatregelen zullen worden genomen, die kunnen leiden tot bespoediging van het werk. Punt 4 De heer Verkouw zou graag nog even willen onderstrepen, wat gisteren in de algemene beschouwingen is gezegd over het streven naar nauwer

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 1