OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 19 december 1963 des n.m. om 8 uur 19 december 1963. 234 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn: mevr. Mr. A. J. H. Gaasterland-Braaksma, mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren C. Brandsma, Ir. D. J. Enschedé, Ir. C. Frets, M. J. M. van der Hulst, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. E. M. J. Minderop, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, Th. J. H. Ver- hoeven, H. J. Verkouw, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders mevr. H. van der Meulen-Houwer, Th. A. G. Bekker, J. C. Corver en Mr. 0. H. van Wijk. Secretaris: de heer A. van Wingerde. Afwezig met kennisgeving: mevr. H. Cohen-Koster en de heer J. A. Heupers. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Ir. C. Frets wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Ingekomen stukken. 2. Behandeling gemeentebegroting en bedrijfsbegrotingen voor het dienst- jaar 1964 met bijbehorende begrotingswijzigingen en subsidievoorstel (134). I. INGEKOMEN STUKKEN. a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 29 november 1963, no. 85 van het raadsbesluit d.d. 31 oktober 1963, no. 117 ,,Verkoop grond Dinkellaan". b. idem bij besluit van 3 december 1963, no. 180 van model D no. 7 tot wijziging van de gemeentebegroting dienstjaar 1963. c. besluit van gedeputeerde staten d.d. 22 november 1963, no. 121 om hun beslissing omtrent het raadsbesluit d.d. 2 september 1963 inzake on- derhandse aanbesteding van het bouwrijp maken van gronden in het plan Glip II te verdagen voor ten hoogste twee maanden ingaande na verloop van de in het eerste lid van artikel 230 der gemeentewet ge- noemde termijn van drie maanden. d. goedkeuring bij K.B. van 26 november 1963, no. 18 tot 1 januari 1969, van het raadsbesluit d.d. 26 september 1963, no. 101 „Heffing straat- belasting". e. mededeling van gedeputeerde staten d.d. 19 november 1963, no. 281, dat zij geen bezwaar hebben tegen een bijdrage van f 20.000,- in het exploitatietekort van het Minerva-theater over 1962. f. mededeling van gedeputeerde staten d.d. 22 november 1963, no. 118, dat hun besluit d.d. 6 september 1963, no. 24 tot vaststelling van de „Be- zoldigingsregeling wethouders 1963" bij K.B. van 5 november 1963, no. 4 is goedgekeurd. g. mededeling van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer d.d. 8 novembör 1963, dat gedeputeerde staten bij hun besluit van 18 oktober 1963, no. 128 goedkeuring hebben verleend aan het besluit van de raden der gemeenten Aalsmeer, Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaamwoude, Haarlemmermeer, Heemstede en

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1963 | | pagina 1