2e afd. GEWIJZIGD EXEMPLAAR 25 februari 1965 OR BEZOLDIGINGSVERORDENING AMBTENAREN 1965. Heemstede, 17 februari 1965. Aan de Raad, De Minister van Binnenlandse Zaken heeft ons in een circuiaire van 31 december 1964, no. AB 64/U 2431, in kennis gesteld met de bezoldigings- maatregelen, weike voor het rijkspersoneel per 1 januari 1965 worden ge- troffen. Bij deze cirulaire werden nieuwe salarisschalen en inpassingstabel- ien toegezonden. Behaive de vierde en laatste fase van de gedifferentieerde salarisver- hoging voor de ambtenaren op jaarsalaris zijn in de nieuwe salarisbe- dragen mede opgenomen: 4,2% voor een correctie van de trendverhoging over 1964 en 3 als een aigemene saiarisverhoging op basis van de te verwachten loonstijgingen bij de particuliere bedrijven. 3?ela^en en salarissen voor nevenfuncties kunnen respectievelijk met 7,3% en met ten hoogste 10% worden verhoogd. Het maximum der diplo- matoelage wordt eveneens verhoogd. Het minimum-loon voor personen van 24 jaar en ouder wordt opge- rc^kenv?n f 434,20 tot f 478,90 per maand (inclusief huurcompensatie). De Mimster nodigt de gemeentebesturen uit voor het daarvoor in aan- treff komende Remeentepersoneel overeenkomstige voorzieningen te Aangezien zowel in de bezoldigingsverordening voor de ambtenaren op jaarsalans als in die voor de ambtenaren op maandsaiaris tai van bepa- hngen voorkomen, welke gelijkluidend zijn, hebben wij gemeend de bezol- diging van beide personeelsgroepen thans te moeten opnemen in één re- gelmg Van deze gelegenheid hebben wij tevens gebruik gemaakt om de jaarsalanssen om te zetten in maandsalarissen. m schaal V van bijlage A hebben wij de functie van klerk A opgenomen ei"de een uitioopmogelijkheid te creëren voor de in schaal III opgeno- men functie van klerk. De functie van adjunct-technisch ambtenaar is met meer opgenomen, omdat in de praktijk is gebleken, dat aan een der- gelijke functionaris geen behoefte meer bestaat. De salarisschaal is geliik aan die van hoofdschrijver bij het Rijk. In artikel 9 van de verordening is verder opgenomen een bepaling om- trent het minimum-inkomen. *?e tofla£en> genoemd in de overige artikelen van de verordening znn m het algëmBen verhoogd overeenkomstig de richtlijnen, neergelegd in de betreffende ministeriële circulaire. De commissie van overieg is omtrent de ontwerp-verordening gehoord. wet advies van deze commissie en voornoemde ministeriële circulaire lig- gen bij de stukken ter inzage. Wij stellen U voor tot vaststelling van een nieuwe bezoldigingsverorde- nmg voor de ambtenaren dezer gemeente over te gaan en bieden U daar- toe bijgaand ontwerp-besluit aan. Burgemeester en wethouders van Heemstede, O. H. van Wijk, I.b. De secretaris, J. M. Kruitwagen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1965 | | pagina 1