OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 24 februari 1966, des n.m. om 4 uur. 24 februari 1966 41 Voorzitter: de heer mr. O. H. van Wijk, waarnemend burgemeester. Tegenwoordig zijn: mevr. drs. H. Cohen-Koster, mevr. mr. A. J. H. Gaas- terland-Braaksma en de heren, C. Brandsma, ir. C. Prets, M. J. M. van der Hulst, ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, mr. E. M. J. Minderop, mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders mevr. H. van der Meulen-Houwer en de heren Th. A. G. Bekker en J. C. Corver. Secretaris: de heer mr. J. M. Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: mevr. drs. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren ir. D. J. Enschedé en A. P. L. Gregory. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De voorzitter zegt: ,,Ik verzoek de raad op te staan omdat ik op dit moment en op deze plaats enkele woorden wil wijden aan het verscheiden van de oud-gemeentesecretaris, de heer Schelling. Het is U allen wel be- kend dat hij gedurende 40 jaren deze gemeente in velerlei functies heeft gediend, de laatste jaren als secretaris. Wij hebben de heer Schelling leren kennen als een man van grote plichtsbetrachting, met een groot verant- woordelijkheidsgevoel en zeer grote ijver. Een man die rustig en stil zijn gang ging, maar wiens gang rechtlijnig was, vasthoudend waar het moest. Hij had een eigen standpunt in bijna elke zaak en wist dat standpunt ook over te brengen en zo nodig vast te houden en te verdedigen, maar hij kon toch ook weer als bleek dat het anders en beter kon, dat ruiterlijk toege- ven. De heer Schelling was voor de burgemeester, voor het college en ook voor de raadsleden een grote steun, altijd bereid inlichtingen en voorlich- ting te geven. Hij was zeer bekwaam de zaken van de gemeente betreffen- de. Hij was een goed secretaris, ook voor zijn ambtenaren. In zijn dagelijks werk was hij een beminnelijk rustig man, maar toch ook een man wiens vriendelijkheid niet alleen gebaseerd was op het een ieder naar de zin willen maken, om de zaak zo goed mogelijk te doen marcheren. Het belang van deze gemeente stond bij hem voorop. Enkele dagen geleden is hij over- leden. Hij heeft niet zo lang kunnen genieten van de rust die hem na zijn drukke werkzaamheden zo gegund was. Helaas was hij de laatste jaren physiek niet meer zoals het moest zijn tengevolge van een ziekte die al in de tijd van zijn werken hier haar schaduw vooruit wierp. Vandaag is hij begraven. De burgemeester vertegenwoordigt daarbij het gemeentebestuur en kan dus deze vergadering niet voorzitten. Ik verzoek U enkele ogen- blikken met uw gedachten te verwijlen bij de overleden gemeentesecretaris die bij ons in dankbare herinnering zal blijven." Wethouder Corver wil van deze gelegenheid gebruik maken om de raad en het college dank te zeggen voor de betoonde belangstelling tijdens zijn ziekte. Het was een onaangename periode, maar het ongeval was gelukkig niet zo heel ernstig. Spreker is nu weer zover bijgespijkerd dat hij zijn zaken en zijn werk weer normaal kan verrichten. Het deed hem genoegen dat het college aan een bescheiden bestuurder een levensbeschrijving zond van een groot bestuurder, waaruit hij initiatief en ideeën voor eigen werk kon putten. De memoires van Stikker zullen spreker tot richtlijn strekken. Hij betuigt hiervoor zijn dank en tevens voor de prachtige plant die zijn kamer heeft opgefleurd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1966 | | pagina 1